Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz  www.colorcool.com   (Bolero Çorap İplik Ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.) müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca Colorcool tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında Bolero Çorap İplik Ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.‘nin www.colorcool.com adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmha Politikası çerçevesinde müşterilerin aydınlatılması hedeflenmektedir.

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları:

Müşterilere ait kişisel veriler, Colorcool tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin, müşterilerin vb gibi faydalandırmak için tabi olunan Kanunlar ile yasal mevzuat kapsamında müşteri kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, e-ticaret bilgilerinin, ip adres vb gibi benzeri kayıtların, e-ödemelere dair finansal bilgilerin, IBAN numarasının, müşteri işlem bilgileri ile müşteri işlemlerine dair kişisel verilerin; Vergi ve sair Kanunlardan doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi, şirket güvenliğin sağlanması, müşteri ve üye sözleşmelerinin ifasından doğan gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, kamu kurumlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusu olarak şirketin meşru menfaati amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Colorcool tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Colorcool’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Colorcool’un ve Colorcool ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Colorcool Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında www.colorcool.com adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde de belirtilmiştir.

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Colorcool tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Colorcool tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Colorcool’unn ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Colorcool’unn ve Colorcool ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Bolero Çorap İplik ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebepler ile e-ticaretten doğan şirketin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, hukuk işlemlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan ifanın yerine getirilmesi, finans, pazarlama, risk analizi, fiziki güvenlik gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı (kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır) üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Colorcool Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında www.colorcool.com  adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da  belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Colorcool, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Colorcool’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kanununda belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla işlenecek olup, ilgili mevzuatta öngörülen yasal saklama süreleri boyunca muhafaza edilir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da talebiniz üzerine Veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR